Aktualno


 Spremljajte nas na FB

  Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice

Statut društva

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006) je Občni zbor Društva za osvoboditev živali in njihove pravice dne 10.11.2006 sprejel prečiščeno besedilo Statuta Društva za osvoboditev živali in njihove pravice, ki obsega:
  • statut, sprejet dne 25.2.2006
  • spremembe statuta, sprejete dne 10.11.2006.
  • spremembe statuta, sprejete dne 10.3.2007.


S T A T U T
(prečiščeno besedilo)


I. Splošne določbe

1. člen

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljna in nepridobitna organizacija, ki se bori za boljši položaj živali ter za neokrnjeno okolje in naravo.

2. člen

Društvo se imenuje: Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice.
Društvo ima sedež na naslovu: Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva. O spremembi naslova sedeža odloča upravni odbor.
Društvo deluje na celotnem območju Republike Slovenije, lahko pa tudi mednarodno.
Društvo ima lahko podružnice. Podružnice ustanavlja in o njih odloča upravni odbor.
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
Društvo ima svoj transakcijski račun.
Društvo ima svoj znak in pečat.
Znak društva določi upravni odbor.
Pečat društva določi upravni odbor in vsebuje vsaj napis: Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice.
Društvo lahko vstopi v domačo ali tujo zvezo društev ali drugo organizacijo, ki ima enake cilje in namene kot društvo. O tem odloča občni zbor društva.

3. člen

Namen in cilji društva so prizadevanja za zaščito živali, v okviru tega pa tudi skrb za uveljavljanje pravic živali v Ustavi Republike Slovenije in predpisih ter v praksi tako, da bi lahko živali živele življenje, ki je primerno njihovi vrsti, svobodno in v miru ter brez strahu, da jih bo kdo preganjal, mučil ali ubil. Namen in cilji društva so tudi prizadevanje za varstvo okolja in ohranjanje narave.

4. člen

Namen in cilje društvo uresničuje z izvajanjem zlasti naslednjih nalog:
- prizadevanje za odpravo sedanjega stanja, ko človek uporablja živali za svoje potrebe
- prizadevanje za širitev zavesti o enosti človeka, živali, rastlin, mineralov
- prizadevanje za odpravo živinoreje, lova, poskusov na živalih, škodljivih transportov živali in vseh dejanj, ki škodujejo živalim, okolju in naravi oz. jih uničujejo
- prizadevanje za pravno priznanje pravic živali
- informiranje javnosti o slabem položaju živali in o tematiki s področja varstva okolja in ohranjanja narave
- informiranje javnosti o škodljivosti mesne in mlečne prehrane ter pozitivnih vidikih vegetarijanske, veganske in teranske prehrane
- prizadevanje za odpravo kakršnegakoli mučenja živali
- izobraževanje glede zaščite živali, varstva okolja in ohranjanja narave
- prizadevanje za pravno varstvo živali, narave in okolja
- sodelovanje z drugimi organizacijami, ki delujejo na področju zaščite živali, varstva okolja in ohranjanja narave
- izvajanje nacionalnih ali mednarodnih projektov oz. programov s področja zaščite živali, varstva okolja in ohranjanja narave oz. sodelovanje pri njih
- promocijske aktivnosti s področja delovanja društva
- organiziranje strokovnih oz. drugih srečanj s področja zaščite živali, varstva okolja in ohranjanja narave.
Društvo si prizadeva za zaščito živali, varstvo okolja in ohranjanja narave na vseh področjih družbenega življenja.
Društvo svoje naloge izvaja tudi z izdajanjem tiskanih stvari (knjige, brošure, letaki, plakati, časopis, kasete …), kar mora biti povezano z nameni in nalogami društva.
Društvo lahko za opravljanje različnih nalog zaposli potrebno število delavcev ali pa z njimi sklene druge oblike plačanega ali neplačanega dela oz. sodelovanja. O tem odloča upravni odbor društva.
Za lažje doseganje namena in ciljev društva ter izvrševanja nalog oz. projektov se lahko najamejo poslovni prostori izven naslova sedeža društva. O tem odloča upravni odbor društva.
Društvo ima varuha pravic živali. Varuha pravic živali imenuje in razrešuje upravni odbor društva, ki tudi določi njegove naloge. Zaželjeno je, da je varuh pravic živali pravnik. Varuh pravic živali se imenuje za dobo treh let.

5. člen

Društvo opravlja tudi naslednje pridobitne dejavnosti:
- kmetijska dejavnost, kot sredstvo zaščite živali in naravovarstvenega delovanja
- dejavnost tržnega komuniciranja, sponzoriranja in oglaševanja
- izdelovanje in trženje izdelkov, literature in opreme za zaščito živali in narave
- izdelovanje in trženje izdelkov z društvenimi motivi ali motivi zaščite in varstva živali ali narave
- izobraževanje in predavanja
- filmska in video dejavnost
- založništvo
- gostinska in turistična dejavnost
- prirejanje klasičnih iger na srečo
- organiziranje prireditev
- trgovinska dejavnost.
Opravljanje zgoraj navedenih pridobitnih dejavnosti mora biti povezano z namenom, cilji in nalogami društva, to je z zaščito živali, varstvom okolja in ohranjanjem narave. Pridobitna dejavnost se opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.
Za doseganje namena in ciljev društva lahko društvo ustanovi gospodarsko družbo, o čemer odloča občni zbor. Društvo lahko poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe. O tem odloča upravni odbor društva.

6. člen

Delovanje društva je javno.
Javnost delovanja se zagotavlja s posredovanjem informacij o delu društva javnosti in članom društva.
Za zagotovitev javnosti delovanja društva je odgovoren upravni odbor društva.
Javnost se obvešča preko tiskovnih konferenc, tiskovnih sporočil ali drugih oblik komuniciranja z javnostjo.
Upravni odbor lahko odloči, da se na spletni strani društva objavljajo zapisniki sej organov društva kot tudi druga društvena gradiva.


II. Člani in simpatizerji

7. člen

Član lahko postane vsaka fizična oseba, tudi tujec, ki se s pristopno izjavo zaveže, da bo spoštoval pravila društva ter plača članarino in pri kateri niso podani razlogi iz 3. odstavka tega člena.
Zaželeno je, da je član vegetarijanec.
Upravni odbor društva zavrne včlanitev osebi, ki ne ravna ustrezno z živalmi ali je kršila veljavne predpise o zaščiti živali.
Oseba, ki ji je bila včlanitev zavrnjena, ima pravico pritožbe v roku 15 dni od sprejema odločitve na občni zbor društva, ki mora v roku 45 dni odločiti o pritožbi.
Oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo dokončno zavrnjena, ima pravico, da v roku enega leta od sprejetja odločitve občnega zbora o zavrnitvi oz. zakonskem roku, pred sodiščem izpodbija odločitev društva o zavrnitvi prošnje za sprejem v članstvo društva.

8. člen

Članstvo v društvu preneha:
- s smrtjo člana
- z izstopom na podlagi izjave o izstopu
- z izključitvijo na podlagi sklepa upravnega odbora
- s črtanjem iz članstva, če član ne plača članarine kljub pisnemu opominu.
Član društva je lahko izključen, če:
- krši pravila društva
- s svojim ravnanjem škoduje ugledu društva
- če kako drugače ravna zoper interese društva.
Zoper sklep o izključitvi je mogoče v roku 15 dni od prejema sklepa vložiti pritožbo. O njej odloča občni zbor društva in to najkasneje v roku 45 dni od prejema pritožbe.

9. člen

Pravice članov so, da:
- sodelujejo pri izvajanju namena, ciljev oz. nalog društva in pri delu organov društva
- so seznanjeni z delom društva (v okviru tega lahko na lastno željo dobijo kopije vseh zapisnikov oz. odločitev in drugih listin društva in podobno)
- so seznanjeni z njegovim finančno-materialnim poslovanjem
- na lastno željo izstopijo iz društva
- volijo in so voljeni v organe društva.
Dolžnosti članov so, da:
- ustrezno ravnajo z živalmi in naravo
- po svojih močeh pomagajo pomoči potrebnim živalim
- spoštujejo pravila in sklepe organov društva.
Član, ki želi izstopiti iz društva, mora o tem s pisno izjavo seznaniti upravni odbor društva.
Posebna pravica članov, ki so mlajši od 15 let ali so poslovno nesposobni je, da so oproščeni plačila članarine ali pa imajo najnižjo članarino, o čemer odloča upravni odbor, dolžnosti članov pa jih vežejo samo v primeru, če so jih sposobni razumeti. Posebnih dolžnosti ti člani nimajo.
Člane društva, ki so mlajši od 15 let ali so poslovno nesposobni, v organih društva zastopajo starši ali drugi zakoniti zastopniki oz. skrbniki, ki lahko enakopravno z drugimi člani obravnavajo in odločajo o društvenih zadevah.
Vsak član društva lahko vloži pritožbo zoper odločitve organov društva, če meni, da so bile te sprejete v nasprotju z zakonom, statutom ali drugim splošnim aktom društva. O pritožbi, ki mora biti vložena v roku 15 dni od sprejetja odločitve, odloča občni zbor društva in to najkasneje v roku 45 od vložene pritožbe. Vsak član društva ima v skladu z zakonom pravico, da v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbija odločitve organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom ali temeljnim ali drugim splošnim aktom društva.

10. člen

Simpatizerji so osebe, ki so naklonjene dejavnosti društva, niso pa njegovi člani.
Simpatizerji nimajo obveznosti, društvo pa podpirajo na različne način, npr. z moralno podporo, s finančnimi ali drugimi prispevki ali kako drugače.
Simpatizerji imajo lahko ugodnosti, ki jih določi upravni odbor.
Simpatizerji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.


III. Organi in način upravljanja društva

11. člen

Organi društva so:
- občni zbor društva
- upravni odbor društva
- predsednik društva.

12. člen

Občni zbor društva je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani.
Občni zbor se sestane vsaj enkrat letno, praviloma do konca meseca marca, in ima naslednje naloge:
- sprejema statut društva in njegove spremembe ter dopolnitve, razen v primeru iz 8. alineje 15. člena statuta
- odloča o prenehanju društva
- voli in razrešuje upravni odbor oz. posameznega člana upravnega odbora in predsednika
- obravnava in sprejema letno poročilo in poročilo o delu društva
- po potrebi med letom nadzoruje delo organov društva, tudi finančno-materialno poslovanje
- sprejema program dela društva (letni ali več letni) in finančni načrt
- dokončno odloča o pritožbah zoper odločitve organov društva
- dokončno odloča o pritožbi zoper sklep o izključitvi člana in o zavrnitvi včlanitve
- rešuje druge zadeve, ki jih ne morejo rešiti drugi organi društva.
Občni zbor skliče upravni odbor, ki vsem članom v ta namen pošlje vabila in to vsaj osem dni pred občnim zborom.
Upravni odbor lahko skliče tudi izredni občni zbor, če je potrebno razrešiti zadevo iz pristojnosti občnega zbora, pa je potrebno hitro odločanje ali pa bi čakanje na redni občni zbor škodovalo društvu ali če to zahteva najmanj ena petina članov.
Upravni odbor mora sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku 30 dni po prejemu pismene zahteve. V nasprotnem primeru skliče občni zbor predlagatelj sam.

13. člen

Občni zbor odpre predsednik društva ali drug član upravnega odbora in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovitelja zapisnika.
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo zapisnikar, delovni predsednik in overovitelj zapisnika.
Občni zbor je sklepčen, če je na začetku navzočih več kot polovica članov. Če občni zbor na začetku ni sklepčen, se začetek odloži za največ 30 minut, nakar lahko občni zbor veljavno odloča, če je navzočih vsaj 10 članov.
Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov, z dvotretjinsko večino navzočih članov pa takrat, kadar sprejema pravila ali njegove spremembe oz. dopolnitve in v primeru prenehanja društva.
Glasovanje je javno, kar velja tudi za volitve, razen če občni zbor odloči drugače.
Občni zbor odgovarja za svoje delo vsem članom društva.

14. člen

Upravni odbor društva sestavljajo predsednik društva, ki je tudi predsednik upravnega odbora, in 4 člani, ki jih za dobo treh let voli občni zbor. Če je član upravnega odbora predčasno razrešen, velja mandat novega člana do poteka mandata upravnega odbora.
Upravni odbor odloča z večino vseh glasov in sprejema svoje sklepe na sejah. Glasovanje je javno.
Seje upravnega odbora sklicuje predsednik društva na lastno pobudo ali na pobudo kateregakoli člana. Če predsednik ne skliče seje upravnega odbora, ga lahko skliče pobudnik sam.
Pri delu upravnega odbora lahko sodelujejo tudi člani, vendar pa nimajo pravice glasovanja.
Seja se lahko izvede tudi telefonsko, po elektronski pošti ali korenspondenčno.
O poteku seje se piše zapisnik.
Člani upravnega odbora osebno odgovarjajo za svoje delu občnemu zboru.

15. člen

Upravni odbor ima naslednje naloge:
- vodi društvo in skrbi za izvajanje ciljev, namena in nalog društva ter sprejema odločitve v zvezi s tem, če te niso pridržane drugim organom društva
- sprejema splošne akte, ki so potrebni za delovanje društva ali jih določajo predpisi
- odloča o finančnem-materialnem poslovanju oz. porabi sredstev
- odloča o sprejemu novih članov in njihovi izključitvi
- odloča o zavrnitvi včlanitve
- določa višino članarine
- poroča o delu društva
- pripravi predlog sprememb ali dopolnitev statuta društva
- sprejema spremembe in dopolnitve statuta, ki se nanašajo na izdajateljstvo revije
- skrbi za javnost delovanja društva
- opravlja druge naloge, ki so določene v tem statutu ali drugih splošnih aktih
- opravlja druge zadeve v zvezi z izvajanjem nalog društva.

16. člen

Društvo ima predsednika, ki ga izvoli občni zbor društva za dobo treh let. Predsednik je lahko samo poslovno sposobna fizična oseba.
Predsednik predstavlja in zastopa društvo. Predsednik je tudi zastopnik društva. V primeru odsotnosti ga nadomešča član upravnega odbora, ki ga določi upravni odbor. Predsednik je za svoje delo osebno odgovoren občnemu zboru.
V okviru posameznega projekta oz. naloge lahko društvo predstavlja tudi druga oseba, ki jo določi upravni odbor.
Predsednik podpisuje finančne in materialne listine. Za podpisovanje teh listin lahko pooblasti tudi tajnika ali člana upravnega odbora.
Društvo ima tajnika, ki ga imenuje in razrešuje upravni odbor društva. Tajnik opravlja naloge, ki jih določi upravni odbor društva. Tajnik osebno odgovarja upravnemu odboru. Tajnik se imenuje za dobo treh let.

17. člen

Društvo ima računovodjo, ki ima naslednje naloge:
- izvaja finančno poslovanje društva
- izdeluje tromesečne izkaze poslovnega izida
- izdeluje letna računovodska poročila z računovodskimi izkazi
- na sejah upravnega odbora poroča o finančnih zadevah.
Računovodjo imenuje in razrešuje upravni odbor društva, kateremu tudi osebno odgovarja. Računovodja se imenuje za dobo treh let.

18. člen

Za izvajanje posameznih nalog ima lahko društvo občasne ali stalne delovne skupine. Te skupine ustanovi upravni odbor na lastno pobudo ali na pobudo člana društva.
Vsaka skupina ima svojega vodjo, ki lahko sodeluje pri delu upravnega odbora, vendar nima pravice odločanja.


IV. Finančno-materialno poslovanje društva

19. člen

Društvo za financiranje svoje dejavnosti pridobiva sredstva s članarino, darili in volili, iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva, s prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, od prirejanja klasičnih iger na srečo in iz drugih virov.
Društvo lahko pridobiva sredstva za izvajanje svojih nalog tudi s pridobitno dejavnostjo.
Sredstva se lahko porabijo samo za izvajanje dejavnosti, ki so povezane z namenom društva oz. njegovimi nalogami. Društvo ne sme deliti svojega premoženja članom. Presežek prihodkov nad odhodki mora društvo uporabiti za uresničevanje svojega namena in ciljev oz. svoje nepridobitne dejavnosti.
Društvo ima lahko v lasti premično in nepremično premoženje. Premičnine morajo biti vpisane v ustrezni evidenci, nepremičnine pa vknjižene v zemljiški knjigi.
S premoženjem društva upravlja upravni odbor. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji samo na podlagi sklepa upravnega odbora, nepremično premoženje pa na podlagi sklepa občnega zbora.
Društvo lahko financira projekte, ki jih izvajajo domače ali tuje organizacije in so povezani s cilji, nameni oz. nalogami društva.
Poslovno leto društva je enako koledarskemu letu. Društvo lahko poveri vodenje poslovnih knjig zunanji osebi, o čemer odloča upravni odbor.
Društvo vodi poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva. Če niso več izpolnjeni zakonski pogoji za vodenje poslovnih knjig po sistemu enostavnega knjigovodstva, društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva oz. na drug način, ki ga določajo predpisi.
Društvo zagotavlja podatke o svojem finančno-materialnem poslovanju v skladu s slovenskim računovodskim standardom za društva oz. drugimi veljavnimi predpisi. Materialno-finančno poslovanje društva lahko podrobneje določa pravilnik, ki ga sprejme upravni odbor društva.
Pri določanju položaja zaposlenih, njihovega nagrajevanja, honoriranju in plačevanju materialnih nadomestil se za društvo upoštevajo določila, ki veljajo za državno upravo in za nepridobitne organizacije.
Nadzor nad finančno-materialnem poslovanju vrši občni zbor društva, ki sprejme tudi letno poročilo. Pred sprejemom letnega poročila mora biti v skladu z zakonom opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva. Notranji nadzor, ki zajema predvsem pregled poslovnih knjig in letnega poročila, opravi posebna komisija, ki jo imenuje upravni odbor. Komisija ima tri člane, od katerih je eden predsednik. Člani komisije ne morejo biti računovodja, tajnik in člani upravnega odbora. Komisija pred sprejetjem letnega poročila poda občnemu zboru poročilo o opravljenem nadzoru. Komisija odloča z večino glasov.
Za posebej obsežna prostovoljna dela lahko upravni odbor odloči, da se članom društva priznajo primerne denarne nagrade. Upravni odbor tudi lahko odloči, da se članom društva povrnejo stroški, ki so jih imeli z opravljanjem določene naloge.

V. Izdajateljstvo revije

20. člen

Društvo izdaja svojo revijo, ki izhaja v tiskani obliki. Upravni odbor lahko sklene, da revija izhaja tudi v elektronski obliki.
Programsko zasnovo revije sprejme upravni odbor. V tej zasnovi so tudi osnovni podatki o reviji: ime, časovni interval izhajanja in drugi podatki, ki jih je potrebno sporočiti pristojnemu državnemu organu.
Sedež uredništva je na sedežu društva.
Odgovornega urednika imenuje in razrešuje upravni odbor. Odgovorni urednik mora biti član društva in pri tem izpolnjevati tudi druge pogoje, ki jih v ta namen določa zakon.

21. člen

Uredništvo sestavljajo odgovorni urednik in člani, ki pripravljajo prispevke za revijo. Člani uredništva so medseboj enakopravni. Uredništvo samostojno sprejema medse člane, ki želijo pripravljati tekste za revijo.
Uredništvo samostojno ureja medsebojne odnose; v kolikor med člani uredništva ni soglasja, se odločitev sprejme z glasovanjem, pri čemer je odločitev sprejeta, če je zanjo glasovala večina prisotnih članov. Če se odločitev na ta način ne more sprejeti, odloči o spornem vprašanju odgovorni urednik.
Če pride v uredništvu do motenj, ki jih uredništvo v skladu s prejšnjimi določbami ne more sami odpraviti, to naredi upravni odbor.
Uredništvo samostojno pripravi osnutek posamezne številke revije, pri čemer mora odgovorni urednik pred izidom vsake številke, osnutek le-te predložiti upravnemu odboru, ki ga potrditi.

VI. Prenehanje društva

22. člen

Društvo preneha po samem zakonu ali če tako sklene občni zbor.
V primeru prenehanja društva po volji članov preide po poravnavi vseh obveznosti društveno premoženje na po dejavnosti sorodno društvo. Ime tega društva se določi v sklepu o prenehanju društva.

VII. Končna določba

23. člen

Ta statut (prečiščeno besedilo) začne veljati 10.3.2007.

Ljubljana, 10.3.2007

Zakoniti zastopnik:
Stanko Valpatič
S tem ne izgubite ničesar, saj sicer ta denar ostane državi
Prispevajte sredstva in pomagajte živalim
Včlanite se v društvo in pomagajte živalim
Naročite se na brezplačne
e-novice društva!

Odjava